4.3.1Octrooien in België en Vlaanderen: EPO, USPTO en PCT

Zoals blijkt uit Figuur 1, tekent zich een duidelijk stijgende trend af voor het aantal aangevraagde EPO-octrooien met Belgische en/of Vlaamse aanvrager of uitvinder. In de periode 2001-2002 zien we een zekere stagnatie optreden; vanaf 2003 stijgen de aantallen opnieuw. Deze evolutie valt samen met een analoog patroon inzake O&O uitgaven, zoals elders in deze publicatie wordt gerapporteerd. Na 2007 is er weer een daling in de evolutie met een stagnatie erna. Voor de cijfers na 2014 dient men rekening te houden met de EPO-publicatiepraktijk waarbij octrooiaanvragen pas 18 maanden na de aanvraag van het octrooi bekendgemaakt worden. Dit verklaart de daling in aantallen die zich manifesteert in 2015 en vooral in 2016 . De trends voor Vlaanderen en België zijn gelijklopend, al blijft de trend voor Vlaanderen tussen 2009 en 2012 vlak, terwijl die voor België stijgt in die periode. Het Vlaamse aandeel in het geheel van de Belgische octrooien blijft over de voorbije 25 jaar relatief stabiel, met ongeveer 68%.

Ook inzake PCT-aanvragen met Belgische en/of Vlaamse aanvrager of uitvinder (Figuur 2) wordt een duidelijk stijgende trend vastgesteld: van een paar honderd aanvragen bij het begin van de jaren ’90 tot bijna 2100 aanvragen in 2012. Deze groei, hoewel wat stagnerend vanaf 2007, is beduidend hoger dan wat geobserveerd wordt in het EPO-systeem en duidt als dusdanig op een toenemend belang van internationale octrooiaanvragen. Het weze genoteerd dat ECOOM voor de telling van PCT-octrooien de (OECD) REGPAT databank gebruikt, maar dat deze in oktober 2016 niet werd geüpdatet. Hierdoor zijn de gegevens - vooral de Vlaamse cijfers – onvolledig en mogelijks vertekend.

Figuur 1. Aangevraagde EPO-octrooien met Belgische of Vlaamse aanvrager en/of uitvinder (periode 1980-2016)

BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.0002.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.0002.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.0002.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516

Figuur 2. Aangevraagde PCT-octrooien met Belgische of Vlaamse aanvrager en/of uitvinder (periode 1980-2016)

BELGIËVLAANDERENRATIO02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.000Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.000Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516

EPO toekenningen

Bovenstaande EPO-cijfers betreffen aangevraagde octrooien. Uiteraard worden (of zijn nog) niet alle aangevraagde octrooien (al) toegekend. Van de 49.202 EPO-aanvragen met Belgische aanvrager of uitvinder (1980-2016) werden er op het ogenblik van de analyses voor dit Indicatorenboek 24.334 toegekend. Afgerond komt dit neer op een toekenningsratio van 49%. Voor wat Vlaanderen betreft stellen we vast dat 16.711 van de 33.369 EPO-aanvragen met Vlaamse aanvrager of uitvinder – dus 50% – werd toegekend (zie Figuur 3). Net als het aantal aanvragen stijgt ook het aantal toegekende octrooien voor België en Vlaanderen. De stijging zet zich door tot 2005, waarna een daling zichtbaar wordt. Deze daling is althans in de recentere jaren het gevolg van de aanzienlijke tijdsperiode die nodig is voor het definitief toekennen van een octrooi. Over de gehele beschouwde tijdsperiode, en vooral merkbaar vanaf midden jaren ’90, is een daling zichtbaar in de verhouding toegekende/aangevraagde octrooien. Merk op dat, tot 2005, de verhouding tussen aantal toegekende en aangevraagde octrooien ongeveer 62% bedroeg . Tot deze periode geven de data een accuraat beeld van aantal toegekende octrooien.

Figuur 3. Distributie van toegekende EPO-octrooiaanvragen voor België en Vlaanderen over de periode 1980-2016. Verhouding toegekende/aangevraagde EPO-octrooien

BELGIË TOEKENNINGENVLAANDEREN TOEKENNINGENBELGIË TOEKENNINGSRATIOVLAANDEREN TOEKENNINGSRATIO02004006008001.0001.200Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIË TOEKENNINGENVLAANDEREN TOEKENNINGENBELGIË TOEKENNINGSRATIOVLAANDEREN TOEKENNINGSRATIO02004006008001.0001.200Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIË TOEKENNINGENVLAANDEREN TOEKENNINGENBELGIË TOEKENNINGSRATIOVLAANDEREN TOEKENNINGSRATIO02004006008001.0001.200Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516

In Figuur 4 kan men analoge trends vaststellen voor de evolutie in het aantal toegekende USPTO octrooien (vergeleken met Figuur 1 en 4). De octrooivolumes voor Vlaanderen en België vertonen een stijgende trend tot 2005. De hiernavolgende daling is opnieuw te verklaren door de duur van de USPTO toekenningsprocedure. Het aandeel van Vlaanderen binnen België blijft relatief stabiel over de beschouwde periode en bedraagt gemiddeld 68%. Er is een duidelijke trend in de laatste jaren met meer Belgische en Vlaamse octrooiactiviteit binnen het USPTO-systeem dan binnen het EPO-systeem. Het verschil in investeringen tussen beide systemen speelt hier ongetwijfeld een rol, naast uiteraard de relevantie en de evolutie van de verschillende markten waarin de spelers actief zijn.

Figuur 4. Aantal toegekende USPTO-octrooien met Belgische versus Vlaamse aanvrager en/of uitvinder (periode 1980-2016)

BELGIËVLAANDERENRATIO02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIËVLAANDERENRATIO02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516

Belgische/Vlaamse versus buitenlandse  aanvragers

Wanneer men nagaat hoeveel van de octrooien met (een) Belgische en/of Vlaamse uitvinder(s) ook (een) Belgische/Vlaamse dan wel buitenlandse aanvrager(s) hebben, dan worden de trends vanuit vorige Indicatorenboeken bevestigd. Bij 35% van alle EPO-octrooiaanvragen met Belgische uitvinder(s) is geen Belgische aanvrager betrokken. Het grootste aandeel van deze octrooiaanvragen betreft Amerikaanse aanvragers (34%), gevolgd door Franse en Duitse (elk 17%) en tenslotte Nederlandse (11%) en Zwitserse (4%). Ook voor de Vlaamse octrooiaanvragen stelt men vast dat in 35% van de gevallen enkel buitenlandse aanvragers betrokken zijn. Qua betrokken landen zijn de Vlaamse cijfers een weerspiegeling van de Belgische cijfers. Koploper is de VS (25%); dan volgen Duitsland en Frankrijk (resp. 16% en 15%), Nederland (9%) en Zwitserland (3%). De percentages voor toegekende EPO-octrooien zijn identiek, zowel op Belgisch als op Vlaams niveau. 

De cijfers voor de USPTO-octrooien geven echter geen goede referentie van het reële percentage buitenlandse aanvragers. Door een structurele verandering in de USPTO gegevensallocatie, worden in de grote meerderheid van de recentelijk aangevraagde octrooien de uitvinders ook opgenomen als aanvragers. Hierdoor is in de meest recente jaren een zeer laag percentage buitenlandse aanvragers zichtbaar in de USPTO data (17%). Het merendeel betreft opnieuw Amerikaanse aanvragers (53%), gevolgd door Nederland (14%), Duitsland en Frankrijk (elk 9%), en tenslotte het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland, Luxemburg en Japan (elk 2%). Het Vlaamse en Belgische patroon vallen hier opnieuw nagenoeg samen.

Internationale vergelijking

Net als voor Vlaamse en Belgische octrooien, zien we ook in relevante ‘referentie’-landen een significante toename van octrooigedrag; en dit zowel voor EPO-octrooiaanvragen, PCT-aanvragen en USPTO-octrooitoekenningen. Dit wordt weergegeven in de Tabellen 1, 2 en 3, waar voor alle referentielanden de octrooivolumes per miljoen inwoners doorheen de tijd worden weergegeven.

Binnen de referentiegroep bekleedt België een tiende plaats en Vlaanderen een negende plaats voor wat betreft het aantal EPO octrooiaanvragen per miljoen inwoners in 2013. De rangschikking wordt aangevoerd – in respectievelijke volgorde – door Zwitserland, Luxemburg1, Zweden en Finland. Duitsland vervolledigt de top 5. Vlaanderen situeert zich in de buurt van Nederland (positie 8) en Oostenrijk (positie 7). Hoewel deze positie van België en Vlaanderen - in het midden van de referentiegroep - op het eerste zicht als ‘middelmatig’ kan overkomen, dient men voor ogen te houden dat de gekozen referentielanden samen instaan voor 95% van de globale octrooiactiviteit. In een mondiale rangschikking behouden België en Vlaanderen m.a.w. deze positie. 

Tabel 1. Internationale vergelijking EPO-octrooiaanvragen per miljoen inwoners naar origine van uitvinder en/of aanvrager

JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
1999165.0198.6160.161.9539.3267.9180.319.7285.9135.1108.76.381.265.5137.822.9493.7237.95.8312.6119.6171.7
2000175.6198.5178.175.0603.4293.7196.821.0345.8145.0121.26.799.872.2158.625.7530.4279.45.3337.3129.0190.4
2001174.6192.9200.776.0657.1305.6214.124.1374.4148.5129.07.699.476.6179.730.6514.8306.75.9350.9131.7200.0
2002172.8196.6209.874.9674.6303.3219.226.6352.1151.1119.28.1124.679.2166.738.6565.3340.06.0336.4128.6204.5
2003192.2221.3226.078.4694.2303.4230.026.4310.4156.8117.110.0108.082.9173.353.9684.8369.86.2326.4135.0214.6
2004203.0231.7238.089.5737.4310.3245.528.2329.1162.9118.99.9110.785.8185.974.6648.4363.78.5353.8137.4222.5
2005221.9272.7240.992.5796.9324.3267.434.9352.9169.0121.17.5124.390.2190.2100.3878.1371.210.8376.6142.9247.0
2006234.5276.2252.795.8856.3339.7270.137.0342.3172.1121.012.5144.592.5183.1116.4786.6355.513.9413.8146.8250.6
2007234.0279.7276.796.4862.2347.8274.537.3373.7170.5122.610.8128.894.8178.1112.1865.2371.014.7430.4137.5258.0
2008223.9269.6254.990.2869.7349.9319.835.8377.3176.0120.312.3143.390.2179.998.1742.0334.912.1459.9127.1251.8
2009203.3236.0254.886.4831.7326.1295.936.2344.9172.1113.010.4145.177.7162.888.2847.0336.015.6405.1118.1243.2
2010214.3234.0259.194.2827.4340.0287.640.5360.8171.5113.39.6142.479.6166.2105.5806.7310.510.2414.1116.6243.1
2011214.4239.0275.889.9836.7351.0326.236.9357.9170.3109.89.0140.782.7181.8116.7875.3282.812.8455.2118.3251.6
2012221.5239.8288.186.9818.3340.6317.038.5388.4174.8110.710.5144.780.6179.5116.0847.9297.513.7443.3122.7251.5
2013197.6232.8286.975.9809.2324.9305.238.8384.4173.6107.911.3148.578.4170.5127.6797.0283.315.1460.2129.0245.6
2014194.6246.8279.571.6731.1308.4275.633.3316.4172.1107.810.8149.871.7148.9128.8725.9283.016.7317.6127.1224.7
201567.390.5113.219.1240.6129.475.413.3113.962.033.63.447.733.255.570.8238.080.66.184.532.676.7
201614.019.330.55.633.432.916.12.321.914.98.50.412.910.818.418.067.718.21.78.010.117.4
rang 2013109718156194111621131712152820314
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
1999165.0198.6160.161.9539.3267.9180.319.7285.9135.1108.76.381.265.5137.822.9493.7237.95.8312.6119.6171.7
2000175.6198.5178.175.0603.4293.7196.821.0345.8145.0121.26.799.872.2158.625.7530.4279.45.3337.3129.0190.4
2001174.6192.9200.776.0657.1305.6214.124.1374.4148.5129.07.699.476.6179.730.6514.8306.75.9350.9131.7200.0
2002172.8196.6209.874.9674.6303.3219.226.6352.1151.1119.28.1124.679.2166.738.6565.3340.06.0336.4128.6204.5
2003192.2221.3226.078.4694.2303.4230.026.4310.4156.8117.110.0108.082.9173.353.9684.8369.86.2326.4135.0214.6
2004203.0231.7238.089.5737.4310.3245.528.2329.1162.9118.99.9110.785.8185.974.6648.4363.78.5353.8137.4222.5
2005221.9272.7240.992.5796.9324.3267.434.9352.9169.0121.17.5124.390.2190.2100.3878.1371.210.8376.6142.9247.0
2006234.5276.2252.795.8856.3339.7270.137.0342.3172.1121.012.5144.592.5183.1116.4786.6355.513.9413.8146.8250.6
2007234.0279.7276.796.4862.2347.8274.537.3373.7170.5122.610.8128.894.8178.1112.1865.2371.014.7430.4137.5258.0
2008223.9269.6254.990.2869.7349.9319.835.8377.3176.0120.312.3143.390.2179.998.1742.0334.912.1459.9127.1251.8
2009203.3236.0254.886.4831.7326.1295.936.2344.9172.1113.010.4145.177.7162.888.2847.0336.015.6405.1118.1243.2
2010214.3234.0259.194.2827.4340.0287.640.5360.8171.5113.39.6142.479.6166.2105.5806.7310.510.2414.1116.6243.1
2011214.4239.0275.889.9836.7351.0326.236.9357.9170.3109.89.0140.782.7181.8116.7875.3282.812.8455.2118.3251.6
2012221.5239.8288.186.9818.3340.6317.038.5388.4174.8110.710.5144.780.6179.5116.0847.9297.513.7443.3122.7251.5
2013197.6232.8286.975.9809.2324.9305.238.8384.4173.6107.911.3148.578.4170.5127.6797.0283.315.1460.2129.0245.6
2014194.6246.8279.571.6731.1308.4275.633.3316.4172.1107.810.8149.871.7148.9128.8725.9283.016.7317.6127.1224.7
201567.390.5113.219.1240.6129.475.413.3113.962.033.63.447.733.255.570.8238.080.66.184.532.676.7
201614.019.330.55.633.432.916.12.321.914.98.50.412.910.818.418.067.718.21.78.010.117.4
rang 2013109718156194111621131712152820314
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
1999165.0198.6160.161.9539.3267.9180.319.7285.9135.1108.76.381.265.5137.822.9493.7237.95.8312.6119.6171.7
2000175.6198.5178.175.0603.4293.7196.821.0345.8145.0121.26.799.872.2158.625.7530.4279.45.3337.3129.0190.4
2001174.6192.9200.776.0657.1305.6214.124.1374.4148.5129.07.699.476.6179.730.6514.8306.75.9350.9131.7200.0
2002172.8196.6209.874.9674.6303.3219.226.6352.1151.1119.28.1124.679.2166.738.6565.3340.06.0336.4128.6204.5
2003192.2221.3226.078.4694.2303.4230.026.4310.4156.8117.110.0108.082.9173.353.9684.8369.86.2326.4135.0214.6
2004203.0231.7238.089.5737.4310.3245.528.2329.1162.9118.99.9110.785.8185.974.6648.4363.78.5353.8137.4222.5
2005221.9272.7240.992.5796.9324.3267.434.9352.9169.0121.17.5124.390.2190.2100.3878.1371.210.8376.6142.9247.0
2006234.5276.2252.795.8856.3339.7270.137.0342.3172.1121.012.5144.592.5183.1116.4786.6355.513.9413.8146.8250.6
2007234.0279.7276.796.4862.2347.8274.537.3373.7170.5122.610.8128.894.8178.1112.1865.2371.014.7430.4137.5258.0
2008223.9269.6254.990.2869.7349.9319.835.8377.3176.0120.312.3143.390.2179.998.1742.0334.912.1459.9127.1251.8
2009203.3236.0254.886.4831.7326.1295.936.2344.9172.1113.010.4145.177.7162.888.2847.0336.015.6405.1118.1243.2
2010214.3234.0259.194.2827.4340.0287.640.5360.8171.5113.39.6142.479.6166.2105.5806.7310.510.2414.1116.6243.1
2011214.4239.0275.889.9836.7351.0326.236.9357.9170.3109.89.0140.782.7181.8116.7875.3282.812.8455.2118.3251.6
2012221.5239.8288.186.9818.3340.6317.038.5388.4174.8110.710.5144.780.6179.5116.0847.9297.513.7443.3122.7251.5
2013197.6232.8286.975.9809.2324.9305.238.8384.4173.6107.911.3148.578.4170.5127.6797.0283.315.1460.2129.0245.6
2014194.6246.8279.571.6731.1308.4275.633.3316.4172.1107.810.8149.871.7148.9128.8725.9283.016.7317.6127.1224.7
201567.390.5113.219.1240.6129.475.413.3113.962.033.63.447.733.255.570.8238.080.66.184.532.676.7
201614.019.330.55.633.432.916.12.321.914.98.50.412.910.818.418.067.718.21.78.010.117.4
rang 2013109718156194111621131712152820314

Inzake toegekende octrooien binnen het USPTO-systeem bekleden België en Vlaanderen respectievelijk een vijftiende en een veertiende plaats. Koplopers zijn hier Luxemburg1, Zwitserland, de Verenigde Staten, Japan, en Korea. Binnen Europa laat Vlaanderen o.m. Frankrijk, het VK, Italië en Spanje achter zich. Wat PCT-aanvragen betreft, bekleedt België een dertiende plaats en Vlaanderen een twaalfde plaats. De rangschikking wordt hier aangevoerd door Luxemburg1, Zwitserland, Zweden, Finland en Japan.

Tabel 2. Internationale vergelijking USPTO-octrooitoekenningen per miljoen inwoners naar origine van uitvinder en/of aanvrager

JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
1999110.3130.890.3162.6348.0165.8124.09.1242.391.591.13.968.634.9281.983.7229.3150.31.9260.0370.5145.3
2000109.8124.692.2172.2385.0175.8125.510.5287.997.295.13.580.237.2316.793.3371.3184.62.8272.8392.4163.4
2001104.9131.298.6163.0389.6179.0141.512.2299.589.594.43.284.038.4341.1103.9346.2224.62.6243.2394.7166.0
2002108.6125.1110.5168.3385.5183.4128.711.3285.988.494.53.999.236.6319.6125.9328.8192.73.3224.2394.3162.8
2003112.8139.3104.8166.6374.8173.5124.312.5304.889.792.33.591.139.0319.2155.6294.4158.52.6228.8384.7160.6
2004123.4151.3120.8177.1447.0208.9149.914.0323.8109.3108.36.3110.744.8355.3197.0349.5256.93.7286.3376.9186.7
2005146.3186.5131.6170.7490.5221.6174.417.6297.1116.6110.27.2135.545.9399.4223.2368.6284.44.9294.7376.2200.1
2006136.4177.8121.8176.0461.7183.2148.114.8245.199.088.25.9129.537.2362.2252.3400.8217.04.2252.4366.1184.7
2007129.7160.0132.6177.8455.7183.8143.215.0211.197.796.97.3154.637.7354.9257.9453.6206.74.9265.0379.1186.9
2008126.5160.5134.0177.1470.0191.6178.816.7270.9104.096.79.0172.739.7362.2255.3500.2190.76.8333.2370.2198.4
2009125.1150.1127.9167.3475.5176.3197.414.6246.1105.090.77.2162.637.6344.7246.9478.2207.56.3304.0342.9191.1
2010125.7148.6131.1188.8498.9184.2178.318.5236.8105.697.47.8210.139.2335.3258.7575.6193.75.6302.5359.2200.1
2011123.4144.0147.8195.0503.0189.3189.017.1247.299.395.56.2208.938.6353.6270.6752.2174.66.1301.1375.8211.3
2012109.3134.8145.1206.2483.5173.7170.415.6224.090.492.98.2183.535.5329.2258.7741.2171.56.6268.6398.8202.3
201392.9112.6117.4162.1385.0132.2126.712.8168.264.571.37.7164.227.2262.6251.4640.5131.94.9200.6353.8166.2
201454.670.172.295.2212.070.866.56.090.134.442.43.8114.016.5183.5181.2418.492.01.9118.5232.3103.6
201520.928.526.039.085.222.925.42.233.810.717.31.249.56.385.472.2167.035.31.042.595.741.3
20161.82.81.53.47.41.41.40.32.40.81.40.07.00.36.55.026.02.40.33.29.84.1
rang 2013151413921012197171620818451112163
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
1999110.3130.890.3162.6348.0165.8124.09.1242.391.591.13.968.634.9281.983.7229.3150.31.9260.0370.5145.3
2000109.8124.692.2172.2385.0175.8125.510.5287.997.295.13.580.237.2316.793.3371.3184.62.8272.8392.4163.4
2001104.9131.298.6163.0389.6179.0141.512.2299.589.594.43.284.038.4341.1103.9346.2224.62.6243.2394.7166.0
2002108.6125.1110.5168.3385.5183.4128.711.3285.988.494.53.999.236.6319.6125.9328.8192.73.3224.2394.3162.8
2003112.8139.3104.8166.6374.8173.5124.312.5304.889.792.33.591.139.0319.2155.6294.4158.52.6228.8384.7160.6
2004123.4151.3120.8177.1447.0208.9149.914.0323.8109.3108.36.3110.744.8355.3197.0349.5256.93.7286.3376.9186.7
2005146.3186.5131.6170.7490.5221.6174.417.6297.1116.6110.27.2135.545.9399.4223.2368.6284.44.9294.7376.2200.1
2006136.4177.8121.8176.0461.7183.2148.114.8245.199.088.25.9129.537.2362.2252.3400.8217.04.2252.4366.1184.7
2007129.7160.0132.6177.8455.7183.8143.215.0211.197.796.97.3154.637.7354.9257.9453.6206.74.9265.0379.1186.9
2008126.5160.5134.0177.1470.0191.6178.816.7270.9104.096.79.0172.739.7362.2255.3500.2190.76.8333.2370.2198.4
2009125.1150.1127.9167.3475.5176.3197.414.6246.1105.090.77.2162.637.6344.7246.9478.2207.56.3304.0342.9191.1
2010125.7148.6131.1188.8498.9184.2178.318.5236.8105.697.47.8210.139.2335.3258.7575.6193.75.6302.5359.2200.1
2011123.4144.0147.8195.0503.0189.3189.017.1247.299.395.56.2208.938.6353.6270.6752.2174.66.1301.1375.8211.3
2012109.3134.8145.1206.2483.5173.7170.415.6224.090.492.98.2183.535.5329.2258.7741.2171.56.6268.6398.8202.3
201392.9112.6117.4162.1385.0132.2126.712.8168.264.571.37.7164.227.2262.6251.4640.5131.94.9200.6353.8166.2
201454.670.172.295.2212.070.866.56.090.134.442.43.8114.016.5183.5181.2418.492.01.9118.5232.3103.6
201520.928.526.039.085.222.925.42.233.810.717.31.249.56.385.472.2167.035.31.042.595.741.3
20161.82.81.53.47.41.41.40.32.40.81.40.07.00.36.55.026.02.40.33.29.84.1
rang 2013151413921012197171620818451112163
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
1999110.3130.890.3162.6348.0165.8124.09.1242.391.591.13.968.634.9281.983.7229.3150.31.9260.0370.5145.3
2000109.8124.692.2172.2385.0175.8125.510.5287.997.295.13.580.237.2316.793.3371.3184.62.8272.8392.4163.4
2001104.9131.298.6163.0389.6179.0141.512.2299.589.594.43.284.038.4341.1103.9346.2224.62.6243.2394.7166.0
2002108.6125.1110.5168.3385.5183.4128.711.3285.988.494.53.999.236.6319.6125.9328.8192.73.3224.2394.3162.8
2003112.8139.3104.8166.6374.8173.5124.312.5304.889.792.33.591.139.0319.2155.6294.4158.52.6228.8384.7160.6
2004123.4151.3120.8177.1447.0208.9149.914.0323.8109.3108.36.3110.744.8355.3197.0349.5256.93.7286.3376.9186.7
2005146.3186.5131.6170.7490.5221.6174.417.6297.1116.6110.27.2135.545.9399.4223.2368.6284.44.9294.7376.2200.1
2006136.4177.8121.8176.0461.7183.2148.114.8245.199.088.25.9129.537.2362.2252.3400.8217.04.2252.4366.1184.7
2007129.7160.0132.6177.8455.7183.8143.215.0211.197.796.97.3154.637.7354.9257.9453.6206.74.9265.0379.1186.9
2008126.5160.5134.0177.1470.0191.6178.816.7270.9104.096.79.0172.739.7362.2255.3500.2190.76.8333.2370.2198.4
2009125.1150.1127.9167.3475.5176.3197.414.6246.1105.090.77.2162.637.6344.7246.9478.2207.56.3304.0342.9191.1
2010125.7148.6131.1188.8498.9184.2178.318.5236.8105.697.47.8210.139.2335.3258.7575.6193.75.6302.5359.2200.1
2011123.4144.0147.8195.0503.0189.3189.017.1247.299.395.56.2208.938.6353.6270.6752.2174.66.1301.1375.8211.3
2012109.3134.8145.1206.2483.5173.7170.415.6224.090.492.98.2183.535.5329.2258.7741.2171.56.6268.6398.8202.3
201392.9112.6117.4162.1385.0132.2126.712.8168.264.571.37.7164.227.2262.6251.4640.5131.94.9200.6353.8166.2
201454.670.172.295.2212.070.866.56.090.134.442.43.8114.016.5183.5181.2418.492.01.9118.5232.3103.6
201520.928.526.039.085.222.925.42.233.810.717.31.249.56.385.472.2167.035.31.042.595.741.3
20161.82.81.53.47.41.41.40.32.40.81.40.07.00.36.55.026.02.40.33.29.84.1
rang 2013151413921012197171620818451112163

Tabel 3. Internationale vergelijking PCT-octrooiaanvragen per miljoen inwoners naar origine van uitvinder en/of aanvrager

JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
199981.5108.793.055.3269.8138.2157.113.9264.267.992.55.751.424.661.619.0346.3180.43.0366.6115.9119.8
200094.5118.9107.771.6313.4163.1164.515.5312.779.1109.15.865.130.778.432.5302.1218.43.0369.9140.4133.2
200197.2124.3129.885.5381.3183.3192.718.7342.891.8121.77.173.636.297.047.3332.6247.45.2416.5159.8152.0
200295.9123.9128.789.1431.1189.9207.722.3353.099.1120.78.490.041.8114.051.8310.8282.14.7367.9153.5156.5
2003117.6140.6153.887.6458.2195.2217.522.7312.3104.4124.19.495.644.3139.860.1272.1322.74.8323.7153.9160.0
2004133.1145.1164.493.4471.3206.8225.724.0335.1107.7127.29.8101.546.5163.374.0290.1323.26.3354.4162.8169.8
2005164.3179.9179.7100.7523.8221.2242.831.6376.0120.1128.17.1111.651.0199.795.3294.9343.46.3365.4175.3186.6
2006173.2192.5202.6111.5569.8235.6253.534.2373.3126.6132.911.0135.257.9217.3118.6279.3339.310.4424.4190.4199.5
2007183.2205.8202.1126.5599.6252.6259.836.9407.1135.2143.111.2138.763.3222.4139.7382.2344.014.1463.5198.2215.7
2008179.7214.9186.4130.5677.2269.9301.737.6454.7144.7140.413.7152.363.3230.8157.5506.4357.814.4509.2187.8234.8
2009176.7189.1178.6111.9619.5240.7292.340.7427.1144.8127.611.8144.956.4237.9157.7510.6355.919.9447.6163.3221.7
2010172.8192.9190.1115.7614.1252.2261.645.2419.3142.1124.911.2137.457.2257.4190.2545.7307.815.6419.6160.0220.6
2011180.5197.6216.0125.1652.1275.7276.246.4416.5146.5127.912.0131.559.1310.6204.1549.0273.914.0439.9173.1229.9
2012186.8207.1223.7121.2688.0275.3298.543.8480.6157.1128.611.5145.361.5349.4231.1624.9309.616.9442.8182.1246.9
2013162.8183.1210.6124.1732.3263.3267.944.0435.4155.4124.213.5143.162.0351.5243.3744.8305.817.1484.8199.1250.9
2014167.3182.0225.6131.2662.4261.0268.744.1387.6158.6128.713.1152.063.3340.3254.7802.3317.819.0484.1212.0251.2
2015158.68.2220.4112.0615.7249.4253.240.1282.4154.2123.212.1148.060.1324.2254.9692.8308.217.6384.9184.5219.3
201663.30.096.547.5249.2100.5108.316.197.161.653.93.663.327.1128.791.6282.9132.69.7130.877.487.7
rang 2013131210162871941417211518591620311
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
199981.5108.793.055.3269.8138.2157.113.9264.267.992.55.751.424.661.619.0346.3180.43.0366.6115.9119.8
200094.5118.9107.771.6313.4163.1164.515.5312.779.1109.15.865.130.778.432.5302.1218.43.0369.9140.4133.2
200197.2124.3129.885.5381.3183.3192.718.7342.891.8121.77.173.636.297.047.3332.6247.45.2416.5159.8152.0
200295.9123.9128.789.1431.1189.9207.722.3353.099.1120.78.490.041.8114.051.8310.8282.14.7367.9153.5156.5
2003117.6140.6153.887.6458.2195.2217.522.7312.3104.4124.19.495.644.3139.860.1272.1322.74.8323.7153.9160.0
2004133.1145.1164.493.4471.3206.8225.724.0335.1107.7127.29.8101.546.5163.374.0290.1323.26.3354.4162.8169.8
2005164.3179.9179.7100.7523.8221.2242.831.6376.0120.1128.17.1111.651.0199.795.3294.9343.46.3365.4175.3186.6
2006173.2192.5202.6111.5569.8235.6253.534.2373.3126.6132.911.0135.257.9217.3118.6279.3339.310.4424.4190.4199.5
2007183.2205.8202.1126.5599.6252.6259.836.9407.1135.2143.111.2138.763.3222.4139.7382.2344.014.1463.5198.2215.7
2008179.7214.9186.4130.5677.2269.9301.737.6454.7144.7140.413.7152.363.3230.8157.5506.4357.814.4509.2187.8234.8
2009176.7189.1178.6111.9619.5240.7292.340.7427.1144.8127.611.8144.956.4237.9157.7510.6355.919.9447.6163.3221.7
2010172.8192.9190.1115.7614.1252.2261.645.2419.3142.1124.911.2137.457.2257.4190.2545.7307.815.6419.6160.0220.6
2011180.5197.6216.0125.1652.1275.7276.246.4416.5146.5127.912.0131.559.1310.6204.1549.0273.914.0439.9173.1229.9
2012186.8207.1223.7121.2688.0275.3298.543.8480.6157.1128.611.5145.361.5349.4231.1624.9309.616.9442.8182.1246.9
2013162.8183.1210.6124.1732.3263.3267.944.0435.4155.4124.213.5143.162.0351.5243.3744.8305.817.1484.8199.1250.9
2014167.3182.0225.6131.2662.4261.0268.744.1387.6158.6128.713.1152.063.3340.3254.7802.3317.819.0484.1212.0251.2
2015158.68.2220.4112.0615.7249.4253.240.1282.4154.2123.212.1148.060.1324.2254.9692.8308.217.6384.9184.5219.3
201663.30.096.547.5249.2100.5108.316.197.161.653.93.663.327.1128.791.6282.9132.69.7130.877.487.7
rang 2013131210162871941417211518591620311
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGemiddelde
199981.5108.793.055.3269.8138.2157.113.9264.267.992.55.751.424.661.619.0346.3180.43.0366.6115.9119.8
200094.5118.9107.771.6313.4163.1164.515.5312.779.1109.15.865.130.778.432.5302.1218.43.0369.9140.4133.2
200197.2124.3129.885.5381.3183.3192.718.7342.891.8121.77.173.636.297.047.3332.6247.45.2416.5159.8152.0
200295.9123.9128.789.1431.1189.9207.722.3353.099.1120.78.490.041.8114.051.8310.8282.14.7367.9153.5156.5
2003117.6140.6153.887.6458.2195.2217.522.7312.3104.4124.19.495.644.3139.860.1272.1322.74.8323.7153.9160.0
2004133.1145.1164.493.4471.3206.8225.724.0335.1107.7127.29.8101.546.5163.374.0290.1323.26.3354.4162.8169.8
2005164.3179.9179.7100.7523.8221.2242.831.6376.0120.1128.17.1111.651.0199.795.3294.9343.46.3365.4175.3186.6
2006173.2192.5202.6111.5569.8235.6253.534.2373.3126.6132.911.0135.257.9217.3118.6279.3339.310.4424.4190.4199.5
2007183.2205.8202.1126.5599.6252.6259.836.9407.1135.2143.111.2138.763.3222.4139.7382.2344.014.1463.5198.2215.7
2008179.7214.9186.4130.5677.2269.9301.737.6454.7144.7140.413.7152.363.3230.8157.5506.4357.814.4509.2187.8234.8
2009176.7189.1178.6111.9619.5240.7292.340.7427.1144.8127.611.8144.956.4237.9157.7510.6355.919.9447.6163.3221.7
2010172.8